Regulamin Sklepu

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@monikasjourney.com

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

b) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

d) Pośrednik Płatności – serwis PayPal

e) Produkt – każdy produkt dostępny w Sklepie,

f) Produkt Elektroniczny – produkt niematerialny, zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), w szczególności e-book, nagranie audio lub wideo, e-kurs, presety do programu Lightroom, którego twórcą jest Sprzedawca; Produkt Elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta,

g) Regulamin – niniejszy regulamin,

h) Sklep – sklep internetowy Monika’s Journey, działający pod adresem internetowym www.monikasjourney.com, prowadzony przez Sprzedawcę,

i) Sprzedawca – Monika Arora

j) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów Elektronicznych.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie głównej j i podstronach Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów.
 4. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.
 8. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
 • dostęp do Internetu;
 • standardowy system operacyjny;
 • standardowa przeglądarka internetowa;
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§ 3
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4
Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • kliknąć w przycisk „Kupuję”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Jeśli po złożeniu zamówienia w sklepie chcesz otrzymać fakturę, musisz uzupełnić w formularzu następujące dane: Nazwa firmy, adres, numer NIP. Dane te wykorzystuję wyłącznie w celu wystawienia faktury oraz prowadzenia dokumentacji księgowej.
 5. Powyższe dane powierzam firmom, które współpracują ze mną w celu realizacji naszych usług. Firmy te (np. biuro rachunkowe) mają dostęp do Twoich danych WYŁĄCZNIE w celu realizacji zamówionych usług. Firmy te nie mają prawa przetwarzać ich we własnych celach ani przekazywać ich niepowołanym osobom czy innym firmom.

§ 5
Dostawa produktu elektronicznego

Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego.

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą pocztu elektronicznej.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl .
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.